Stop TimeshareStop '20

Op drie fronten zijn wij actief: twee daarvan beogen Lesage-Lambinus BV (het oude Timesharestop) en de verantwoordelijken daarachter voor de rechter te krijgen en het derde betreft hulp bij het ontbinden van timesharecontracten (dus niet het ontbinden daarvan zelf).


1. Civielrechtelijke procedure.
Lesage-Lambinus BV (LB) is haar verplichtingen tegenover haar klanten niet nagekomen. Derhalve moeten ze d.m.v. ingebrekestelling worden gemaand tot nakoming en zo niet, tot schadevergoeding. Komt daar geen bevredigende reactie op, volgt een dagvaarding voor de burgerlijke rechter (in België). Deze rechtszaak zal uitdraaien op een faillissement en dan zal een curator worden benoemd. Bij hem dienen wij allen onze vorderingen (incl. ingebrekestelling) in. Wij veronderstellen dat de curator wanbeleid van het bestuur (RdV en EtH) zal vaststellen en hopelijk deze bestuurders vervolgens aansprakelijk stellen. Dat zal dan leiden tot een civiele procedure waarin wij ons zullen voegen met onze schadevergoedingsvorderingen.
Het is van belang dat ook u een ingebrekestelling verstuurt, hier vindt u een voorbeeld daarvan met toelichting.


LAATSTE NIEUWS:
Inmiddels is het faillissement van Lesage Lambinus BV uitgesproken en een curator benoemd. In de in België lopende strafzaak tegen R de V en E ter H zal op 2 november 2022 vonnis worden gewezen. Het OM heeft serieuze vrijheidsstraffen geëist. Wordt vervolgd…


2. Strafrechtelijke procedure.
Op grote schaal is aangifte wegens oplichting door R. de V. en E. ter H. gedaan, met als resultaat dat de politie een onderzoek is gestart. Zodra dit is afgerond, zal duidelijk worden of een aanklacht wegens oplichting haalbaar is. Zo ja, dan zal er een strafzaak komen, waarin wij ons kunnen voegen als benadeelde partij en vragen een zgn. schadevergoedingsmaatregel op te leggen. Dat kan ongeacht uw nationaliteit en of u aangifte heeft gedaan of niet. Ook eventuele erfgenamen komt dit recht toe.
Mocht de Officier van Justitie besluiten niet over te gaan tot vervolging, kunnen wij per brief een klacht indienen bij het Gerechtshof en daartoe is geen advocaat nodig (art. 12 Sv.).
Met de uitvoering van een opgelegde schadevergoedingsmaatregel is het Openbaar Ministerie belast.
En:
ook nu nog zijn nieuwe aangiftes meer dan nodig en welkom. Wij helpen u hierbij graag.


3. Hulp bij ontbinding van Timeshare-contracten.
Waarschuwing: er zijn veel advocaten, adviseurs en wat al niet meer die u benaderen met de boodschap dat ze u van uw timeshare kunnen afhelpen. U kunt volgens sommige bureau’s zelfs het dubbele van wat u heeft betaald terugkrijgen! U moet wel eerst even een bedrag betalen…
Soms gaat het zelfs zover dat op grond van een rechterlijke uitspraak uw geld al klaarligt, mits u eerst 9,2% van dat bedrag wilt overmaken….oh ja, en a.u.b. ook nog wat voor de belasting. Daar trapt u – terecht – niet in!
Binnen onze groep worden negatieve én positieve ervaringen op dit vlak uitgewisseld. Daarmee kunnen timesharehouders van dezelfde resorts hun voordeel doen, zo is inmiddels al meermaals gebleken.
We hebben ook met een externe partij goede afspraken gemaakt, mocht u de ontbinding van uw timeshare toch willen uitbesteden.
Mail ons als u meer informatie daarover wenst.Wat kunt u doen?
Naast aangifte doen en de ingebrekestelling versturen, kunt u ons voorzien van gegevens, die we gebruiken om onze doelen te bereiken:
1. het proces-verbaal (PV) van uw aangifte
2. de datum van verzending van uw ingebrekestelling
3. de met het oude TSStop gesloten dienstverleningsovereenkomst
4. het bewijs van betaling aan het oude TSstop
5. gegevens over uw timeshare: van wie gekocht, wanneer, wat (echte timeshare of participatie, aandeel), waar (stad, staat, land)
6. hebt u een rechtsbijstandsverzekering en zo ja, heeft deze uw zaak aangenomen?

Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld, met niemand gedeeld en verwerkt in een overzicht, dat alle gedupeerden ontvangen (zonder de door ieder betaalde bedragen aan het oude TSstop, alleen het totaalbedrag).
De politie krijgt dit overzicht ook.Hebt u nog vragen?
Mail ons gerust.

nl_NLNederlands